ปริชาติ หิรัญธารา (พลอย)

พลอย

ปริชาติ หิรัญธารา (พลอย)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์

ประวัติการสอน
จบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การสอน
- คณิตระดับประถม 2ปี
- วิทย์ระดับประถม 2ปี
- คณิตระดับมัธยมต้น 2ปี
- วิทย์ระดับมัธยมต้น 2ปี
- คณิตระดับมัธยมปลาย 2ปี
- ฟิสิกส์ 1 ปี
- ติวสอบเข้าม.1 1ปี

สไตล์การสอน
- เน้นฝึกทำโจทย์
- สอดแทรกเทคนิคขณะเรียน
- เป็นกันเอง สนุกสนาน
- ทบทวนก่อนเข้าเรียน และสรุปหลังเรียน
- สามารถถามนอกเวลาเรียนได้

คอร์สที่สอน