ปาณิศา ภัทรโกศล (จ๋า)

จ๋า

ปาณิศา ภัทรโกศล (จ๋า)

ภาษาจีน

ประวัติการศึกษา
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง gpax:3.50
- ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับโครงการศึกษาระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยประเทศจีน โดยมูลนิธิสิรินธรเพื่อพัฒนาครูจีน

ประสบการณ์สอน
- ประสอบการสอนภาษาจีนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1,2,4 ที่โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎ ระยะเวลา 1ปีการศึกษา
- สอนภาษาจีนออนไลน์นักเรียนประถม มัธยมต้น-ปลาย
- สอนการบ้านภาษาจีนทุกระดับชั้น
- สอนภาษาจีนบุคคลทั่วไป และวัยทำงาน

สไตล์การสอน
- ครูผู้สอนใจดี สอนสนุก มีสื่อการสอนและเกมส์ใช้ประกอบการสอน

คอร์สที่สอน