สุชีวา ปานอ่อน (ฟาง)

ฟาง

สุชีวา ปานอ่อน (ฟาง)

ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ เอกเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปัจจุบันศึกษาปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ เอก เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดียไปทำวิจัยประเทศอินเดีย เป็นเวลา 6 เดือน

ผลงาน :
- ได้รับรางวัล special และเหรียญทองจากเกาหลี
- ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นของคณะ
- ได้รับทุนวิจัยไปอินเดีย
มีผลงานภาษาอังกฤษเผยแพร่ 3 ผลงาน เคยเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ช่วยเภสัชกร

ประสบการณ์สอน
ภาษาอังกฤษชั้นประถม
วิทยาศาสตร์ชั้นประถม
ชีวะและเคมีม.ต้นและม.ปลาย ทั้งห้องธรรมดาและห้องกิ๊ฟท์

สไตล์การสอน
แจกชีทและสอนร่วมกันโดยจะมีทริคในการจำให้นำไปใช้ วิชาที่รับสอนได้แก่ ภาษาอังกฤษชั้นประถม วิทยาศาสตร์ชั้นประถม ชีวะและเคมีชั้นมัธยม

คอร์สที่สอน