นิศารัตน์ แสงรี (เมย์)

เมย์

นิศารัตน์ แสงรี (เมย์)

ภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ1  (3.70)
- ปริญญาโท หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (3.91)

ประสบการณ์การสอน
- ประสบการณ์การสอน รับราชการ 10 ปี ได้สอนนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ มามากกว่า 5 ปี
- สอนวิชาภาษาไทย (อนุบาล/ประถม/เตรียมเข้า ม.1/ติว O-Net ม.3)
- สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ
- สอนนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน โรตารี่ / AFS
- สอนเด็กพิเศษ การเรียนรู้ การพัฒนาช้า เริ่มจากนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จนอ่านออกเขียนได้และสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ได้
- ปัจจุบันรับราชการครู

สไตล์การสอน
ปูพื้นฐานภาษาไทย เน้นการคิด วิเคราะห์ สังเกต ลงมือทำแบบฝึกหัด และนำความรู้ไปใช้

คอร์สที่สอน