มณฑิรา เอมมาโนชญ์ (เชอรี่)

เชอรี่

มณฑิรา เอมมาโนชญ์ (เชอรี่)

ภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ 2538
- ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) มัธยมศึกษา 2552

ประสบการณ์การสอน
มากกกว่า20 ปี เป็นครูสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2544 สอนตั้งแต่ประถมศึกษา-มัธยมปลาย
รวมถึงมหาวิทยาลัยและ ผู้ใหญ่วัยทำงาน สนทนาเบื้องต้น รวมถึงTOEIC IELTS คอร์สพนักงานโรงแรม

สไตล์การสอน
เน้นการสอนควบคู่กิจกรรมและการใช้สื่อการสอน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

คอร์สที่สอน