สิริมา วิริยะสม (กลาง)

กลาง

สิริมา วิริยะสม (กลาง)

ภาษาไทย

การศึกษา
- จบปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์สอน
ภาษาไทย
- ติววิชาภาษาไทย online สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับชั้นมัธยมปลาย
- ติวเพิ่มเกรดและสอบเข้า วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมต้น จนถึงระดับชั้นมัธยมปลาย
 โดยพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย การอ่านจับใจความ และการคิดวิเคราะห์
- ติวนักเรียนภาษาไทยสอบเข้าม.1
- ติวเพิ่มเกรดประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย
- ติวนักเรียนเพื่อการแข่งขันภาษาไทยได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัด และระดับภาค
- ติวนักเรียนเพื่อการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทยได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ
- ติวนักเรียนสอบเข้าสอบเข้าม.4 พระหฤทัยคอนแวนต์ เตรียมอุดมศึกษาและม.อ.วิทยานุสรณ์
- ติวนักเรียนม.6 สอบตรงเข้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

สไตล์การสอน
สร้างกระบวนการคิด เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์แบบActive learning
มีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย

คอร์สที่สอน