ปรีชา จันลา (ชา)

ชา

ปรีชา จันลา (ชา)

ภาษาอังกฤษ, O-NET, GAT, 9 วิชาสามัญ, TOEIC

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (คะแนนเฉลี่ย 3.79)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (คะแนนเฉลี่ย 4.00)

ประสบการณ์สอน
- ประสบการณ์การสอน 14 ปี (2549 - ปัจจุบัน)
- เคยสอนประจำสถาบันกวดวิชาบ้านภาษา (New Zealand Education Service: NES) อ.เมือง จ.ตาก
- สอนรายวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับมัธยมศึกษา
- สอนติววิชาภาษาอังกฤษ O-NET และ GAT
- สอนติววิชาความรู้ทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) การสอบ ก.พ. และครูผู้ช่วยทุกสังกัด

สไตล์การสอน
- สอนแบบเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้เรียน สอบถามได้ พร้อมตอบทุกประเด็น

คอร์สที่สอน