ฉัตรกมล อุไชย (มล)

มล

ฉัตรกมล อุไชย (มล)

วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ชีววิทยา,

ประวัติการศึกษา
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์สอน
- มีประสบการการสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ที่สถาบันเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
- มีความเชี่ยวชาญเรื่องการฝึกสำเนียง แกรมม่าทั่วไป เน้นประยุกต์ใช้งาน
- รับสอนชีววิทยา
มีประสบการณ์ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์   

สไตล์การสอน
- เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญที่เอาไปใช้จริงได้
- สอนแบบไม่กดดันและพยายามทำความเข้าใจในตัวเด็ก ทำให้เด็กกล้าที่จะออกเสียง หรือฝึกฝนกับเรา
- คุยกันในเรื่องที่เด็กสนใจ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆก็เด็กๆ
- สอดแทรกกิจกรรมเข้าไปในบทเรียนบางครั้งเพื่อให้เด็กๆผ่อนคลายและเกิดการเรียนรู้

VDO แนะนำตัว

คอร์สที่สอน