รักษิต นันทตันติ (ต้นปาม)

ต้นปาม

รักษิต นันทตันติ (ต้นปาม)

คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์,GAT,PAT,O-NET,Calculus,Physics

ประวัติการศึกษา

-ระดับมัธยม : จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สายการเรียนคณิตวิทย์ เกรดเฉลี่ย 3.87

-ระดับมหาวิทยาลัย : ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่4 

 

ประสบการณ์สอน

-เคยสอนนักศึกษา ระดับชั้นปี1คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล ลาดกระบัง

-เคยสอนนักเรียนสอบเข้า entrance ได้คะแนน PAT3:216 Pat1:186 รอบที่2 ONet ม.6 ได้ 92.5คะแนน

-เคยสอนแบบตัวต่อตัว กับนักเรัยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ที่รร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อสอบเข้าจุฬา

-สอนน้องรร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจนสามารถสอบได้ สอวน.ฟิสิกส์ ค่าย1 และค่าย2 ที่รร. เตรียมอุดมศึกษา

 

สไตล์การสอน

-สไตล์การสอนของพี่คือเน้น เทคนิค ที่ทำให้เข้าใจโจทย์ได้ง่ายๆเช่น ใช้สูตร เทคนิคลัด ประกอบกับความเข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ครับ ด้วยเทคนิคzmapของพี่จะทำให้น้องๆจำเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน และเข้าใจโจทย์ได้อย่างง่ายดาย

-เทคนิคการดูโจทย์ก่อนดูเนื้อหา พี่ใช้เทคนิคการสแกนโจทย์ก่อนทำ ทำให้น้องๆสามารถทำโจทย์ได้ทันเวลา

คอร์สที่สอน