อภัสรา สังข์ทอง (เบิร์ด)

เบิร์ด

อภัสรา สังข์ทอง (เบิร์ด)

CHINESE

ประวัติการศึกษา

 • คณะ มนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เกรดเฉลี่ยสะสม 3.6

 

ประสบการณ์สอน

 • นร.รร.เด่นหล้า ชั้น เตรียมอนุบาล
 • นร.รร.อัสสัมชัญ ชั้น ป.1
 • นร.รร.อัสสัมชัญ ชั้น ป.3
 • นร.รร.สาธิตPIM ชั้น ม.1
 • นร.รร.นานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น Y.5
 • ปูพื้นฐานภาษาจีนสำหรับ beginner
 • ติวเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ติวสอบ HSK 1-4
 • ติวการบ้าน เพิ่มเกรด
 • ฝึกทำแบบฝึกหัด เรียนล่วงหน้า

คอร์สที่สอน