ณิชารีย์ เธียรชาติสกุล (เก๊ะ)

เก๊ะ

ณิชารีย์ เธียรชาติสกุล (เก๊ะ)

ประถมศึกษา, วิทยาศาสตร์, 9 วิชาสามัญ, PAT, O-NET, วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา

การศึกษา
- จบการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
  ภาควิชา วิทยาศาสตร์การประมง เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.53
- ปริญญาโท จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) ภาควิชา วิทยาศาสตร์การประมง เกรดเฉลี่ย 3.81

ประสบการณ์สอน
- วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
- วิทยากรวิชาชีววิทยา O-net ระดับชั้นม.6 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
- วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.6 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
- วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.6 ห้องโครงการพิเศษ SMA โรงเรียนมหาวชิราวุธ
- วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.6 ห้องโครงการพิเศษ SMTE โรงเรียนสุราษฎ์ธานี
- วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.6 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
- วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.6 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
- วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.1 – ม.6 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
- วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
- วิทยากรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.1,ม.2 และ ม.3 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนพัทลุง
- วิทยากรวิชาวิทยาศาสตร์ O-net ระดับชั้นม.3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
- วิทยากรวิชาวิทยาศาสตร์ O-net ระดับชั้นม.3 และ ม.6 โรงเรียนสภาราชินี

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน