พรธรรมมิก นามแดง (มิก)

มิก

พรธรรมมิก นามแดง (มิก)

วิทยาศาสตร์, BIOLOGY, 9 วิชาสามัญ, PAT, O-NET, BIO II, BIO I, ชีววิทยา

การศึกษา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนคริทนทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.)

ประสบการณ์สอน
- เคยมีประสบการณ์เป็นครูฝึกสอนวิชาชีววิทยา ม. 6 ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
- เคยมีประสบการณ์เป็นครูฝึกสอนวิชาชีววิทยา ม. 5 ร.ร.ศึกษานารี
- Biology ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยามหิดล
- Botany ชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย
- Animal Physiology ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 9 วิชาสามัญ part ม.5-6
- PAT2 part ชีววิทยา ม.6
- ONET part ชีววิทยา ม.5
- วิชาชีววิทยา ม.5
- วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2-3
- วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 เตรียมสอบเข้า ม.4
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1

 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน