จิดาภา หนิหมาน (ฉ๊ะ)

ฉ๊ะ

จิดาภา หนิหมาน (ฉ๊ะ)

คณิตศาสตร์,เคมี

การศึกษา

  • จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเอกเคมี GPA 3.46

ประสบการณ์

  • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในรายวิชาเคมี วิทยาศาสตร์
  • เป็นครูจ้างสอน ที่โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน