ธรณ์ หอมสนิท (ธร)

ธร

ธรณ์ หอมสนิท (ธร)

ฟิสิกส์ ระดับชั้นม.ปลาย , 9 วิชาสามัญ, Statics, SAT-II

ประวัติการศึกษา

- มัธยมต้น - อัสสัมชัญระยอง
- มัธยมปลาย - จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี (สอวน.ฟิสิกส์ค่าย 2 ม.4)
- อุดมศึกษา - วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Physics Honor Program)
- ศึกษาต่างประเทศ - Kaplan International English School (Auckland, New Zealand)

ประสบการณ์สอน

ติวเตอร์ฟิสิกส์ มีประสบการณ์สอนมากว่า 2 ปี เน้น concept ฟิสิกส์ที่ถูกต้อง เพื่อนำไปแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้อย่างหลากหลาย
รวมถึงสอนการมองโจทย์ให้มี sense of engineer เพื่อความรวดเร็วและง่ายมากขึ้น

2017-2018 สถาบันวิทย์คณิตเซ็นเตอร์พระรามสอง

2018 สอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

2018-2019 ส่งข้อสอบ Pre-test PAT 3 ตามสัญญาจ้างสถาบัน Usierra ภายใต้บริษัท KPN Acedemy จำกัด

2018-2019 ติวเตอร์ฟิสิกส์ที่สถาบัน แอปเปิลติวเตอร์ บางมด

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน