วิมลสิริ ถนอมศรีเดชชัย (อะตอม)

อะตอม

วิมลสิริ ถนอมศรีเดชชัย (อะตอม)

Calculus, O-NET, PAT 1, 9 วิชาสามัญ, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น, คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย, คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.ปลาย, วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น, PAT 2, เคมี ระดับชั้น ม.ปลาย, เคมี ระดับชั้น ม.ต้น, คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถม

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี (วิชาโทคณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประวัติการสอน

- สอนเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรียนเนื้อหาล่วงหน้า ทบทวนการเนื้อหาหลังสอบ
- สอบเข้า ม.1/ม.4 โรงเรียนรัฐบาล สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย สอบ 9 วิชาสามัญ และ PAT 1/
  วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย
  วิชาเคมี ระดับมัธยมต้น - ปลาย และการสอบที่ต้องใช้วิชาเคมี
  วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมต้น - ปลาย และการสอบที่ต้องใช้วิชาฟิสิกส์
  วิชาระดับมหาวิทยาลัย : แคลคูลัสและสถิติสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์
  สอนเตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติรูปแบบต่างๆ : IGCSE Math & Chem, SAT Math, SAT Chemistry, GED Math & Science

ประสบการณ์สอนพิเศษกว่า 10 ปี สอนทั้งเดี่ยวและกลุ่ม และเป็นวิทยากรรับเชิญตามโครงการของโรงเรียนรัฐบาล

เทคนิคการสอน : อธิบายด้วยความเข้าใจ สอนให้ผู้เรียนเห็นภาพ เน้นท่องจำและเข้าใจในสิ่งที่ต้องจำและต้องจำแบบเป็นระบบ (ไม่จำ = ทำไม่ได้)

 

 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน