วิมลสิริ ถนอมศรีเดชชัย (อะตอม)

อะตอม

วิมลสิริ ถนอมศรีเดชชัย (อะตอม)

Calculus, O-NET, PAT 1, 9 วิชาสามัญ, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น, คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย, คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.ปลาย, วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น, PAT 2, เคมี ระดับชั้น ม.ปลาย, เคมี ระดับชั้น ม.ต้น, คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี (วิชาโทคณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                
ปริญญาโท สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการสอน
สอนเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรียนเนื้อหาล่วงหน้า ทบทวนการเนื้อหาหลังสอบ 
สอบเข้า ม.1/ม.4 โรงเรียนรัฐบาล สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย สอบ 9 วิชาสามัญ และ PAT 1
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย
วิชาเคมี ระดับมัธยมต้น - ปลาย และการสอบที่ต้องใช้วิชาเคมี
วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมต้น - ปลาย และการสอบที่ต้องใช้วิชาฟิสิกส์
วิชาระดับมหาวิทยาลัย : แคลคูลัสและสถิติสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์
สอนเตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติรูปแบบต่างๆ : IGCSE Math & Chem, SAT Math, SAT Chemistry, GED Math & Science 
ประสบการณ์สอนพิเศษกว่า 10 ปี สอนทั้งเดี่ยวและกลุ่ม และเป็นวิทยากรรับเชิญตามโครงการของโรงเรียนรัฐบาล
เทคนิคการสอน : อธิบายด้วยความเข้าใจ สอนให้ผู้เรียนเห็นภาพ เน้นท่องจำและเข้าใจในสิ่งที่ต้องจำและต้องจำแบบเป็นระบบ (ไม่จำ = ทำไม่ได้)

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน