อารียา ปุณโณปกรณ์ (หยก)

หยก

อารียา ปุณโณปกรณ์ (หยก)

ชีววิทยา ระดับชั้น ม.4-6, วิทยาศาสตร์ O-NET ม.3, วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3, เคมี ระดับชั้น ม.4-6, เคมี ระดับชั้น ม.ต้น

ประวัติการศึกษา

  • จบการศึกษาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี สายวิทย์ - คณิต เกรดเฉลี่ย 3.91 
  • ปัจจุบันศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์สอน

  • สอนวิชาคณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ น้อง ม.3 (อายุ 15 ปี) โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง ปทุมธานี
  • สอนวิชาเคมี น้อง ม.6 (อายุ 18 ปี) โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต
  • สอนวิทย์ น้อง ม.2 (อายุ 14 ปี) โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง ปทุมธานี
  • ติวเคมีเข้า สอวน. (อายุ 15 - 17 ปี) โรงเรียนจุฬาภรณ์ ปทุมธานี

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน