ณัฐวัลย์ ชัยโอภานนท์ (ใจ)

ใจ

ณัฐวัลย์ ชัยโอภานนท์ (ใจ)

A-Level, Calculus, GED, IGCSE, SAT-I, SAT-II, STATISTICS, O-NET, PAT 1, 9 วิชาสามัญ, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น, คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย, คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.ปลาย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 • ปริญญาโท คณะบัญฑิตวิทยาลัย สาขาโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลการศึกษา

เกรดเฉลีย ป.ตรี 3.26 (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.โท 3.65

ใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรคุมอง รางวัลชมเชยจากการประกวดแผนการตลาดเชิงกิจกรรม Honda Scoopy i (ภาคกลาง)

ประสบการณ์สอน

 • ครูผู้ช่วยทีศูนย์คุมอง ตรวจและสอนทุกระดับชั้น
 • ติวสอบระดับมหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยการบิน : สถิติ
  มหาวิทยาลัยหอการค้า คณะบริหารธุรกิจ : คณิตธุรกิจ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Calculas, QA, Stat, Math
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : Calculas
  มหาวิทยาลัยสงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ : Mathmatics
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง : คณิตพืนฐาน
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อินเตอร์) : Fundamental Mathmetical : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : บริหาร อินเตอร์ CAL 1
  มหาวิทยาลัยนเรศวร : Marketing, Logistics
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว : Math, STAT
 • สอนตามเนื้อหาโรงเรียนเพือเพิ่มเกรด ระดับชั้น ม.4 – ม.6
  โรงเรียนเตรียมอุดม สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ, ศิลป์ภาษา
  โรงเรียนวชิราวุธ
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
  โรงเรียนเซนฟรัง
  โรงเรียนอัสสัมชัญ
  โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
  โรงเรียนสาธิตจุฬา
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 • สอนตามเนือหาโรงเรียนเพือเพิ่มเกรด ระดับชัน ม.1 - ม.3
  โรงเรียนสาธิต มศว.
  โรงเรียนเซนโยเซฟ
  โรงเรียนสารศาสตร์เอกตรา
  โรงเรียนอัสสัมชัญ
  โรงเรียนศึกษานารี
  โรงเรียนสวนกุหลาบ
  โรงเรียนสาธิตเกษตร
 • ติวสอบเข้า ม.4
  โรงเรียนเตรียมอุดม
  โรงเรียนสาธิต มศว.
 • ติว GED MATH, IGCSE MATH
 • ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ
 • PAT 1
 • SAT MATH

  ผลงาน
 • น้องสอบ SAT MATH ได้คะแนน 650 คะแนน
 • น้องสอบติดสาธิตประสานมิตร อันดับ 2
 • น้องสอบ GED MATH ได้คะแนน 156/200 คะแนน
 • น้องสอบติดแพทย์ศิริราช

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน