ณัชชา บุตรบุรี (นัท)

นัท

ณัชชา บุตรบุรี (นัท)

IGCSE Maths, Japanese Conversation, SAT-I Maths, SAT-II Maths, คณิตศาสตร์ O-NET ม.3, คณิตศาสตร์ O-NET ม.6, คณิตศาสตร์ PAT 1, คณิตศาสตร์ 1 9 วิชาสามัญ, คณิตศาสตร์ 2 9 วิชาสามัญ, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6, ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ, ฟิสิกส์ PAT 2, ฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4-6, ฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.ต้น, วิทยาศาสตร์ O-NET ม.3, วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถม

ประวัติการศึกษา

- โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว.
- จบปริญญาตรี วิศวะกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์สอน

ประสบการณ์สอนมากกว่า 2ปี
- คณิตศาสตร์ สอวน.
- เคมี ม.ปลาย
-
คณิต วิทย์ ม.ต้น
-
คณิต วิทย์ grade 8 inter
-
Sat 1 คณิตศาสตร์
-
ฟิสิกส์ ม.4
-
คณิต ม.5
-
คณิตศาสตร์ ป.4-5
-
ภาษาอังกฤษ บทสนทนาในชีวิตประจำวัน
-
ภาษาญี่ปุ่น ทบทวนสำหรับสอบกลางภาค

 

วิดีโอแนะนำตัว

Thai Version

Japanese Version

 

คอร์สที่สอน