พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์ (บีม)

บีม

พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์ (บีม)

CHINESE, Chinese Conversation

ประวัติการศึกษา 

 • ก.ย. 2552 - ก.ค. 2555           
  จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
  มหาวิทยาลัยปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • มิ.ย. 2547 - มี.ค. 2551            
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.54 (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประสบการณ์สอน 

 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน                
  อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาภาษาจีน สำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • พ.ค. 2551 - 2559                   
  อาจารย์สอนภาษาจีน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ส.ค. 2559 - 2560                    
  อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มิ.ย. - ส.ค. 2559                     
  อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • มิ.ย. 2559                              
  ล่ามแปลภาษาในการติดต่อบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ มหาวิทยาลัย Qingdao Technological University, Qindao College สาธารณรัฐประชาชนจีน, National Kaoshiung University of Hospitality and Tourism และ Mingchuan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 • พ.ค. 2559                              
  อาจารย์พิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ก.พ. - มี.ค. 2557                     
  อาจารย์พิเศษ บรรยายเรื่อง การสนทนาภาษาจีน ให้แก่พนักงานโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
 • ผลงานหนังสือ:
  พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์. ภาษาจีน 360 องศา. กรุงเทพฯ: Life Balance, 2559


  Education
 • September 2009 – July 2012
  Master of Arts (Chinese Linguistics)
  School of Chinese as a Second Language Peking University, Beijing, China
 • June 2004 – March 2008
  Bachelor of Arts (Chinese) Chulalongkorn University, Bangkok  Second Class Honors, GPA: 3.54

  Work Experience
 • Feb 2017 – present
  Chinese lecturer Office of General Education, Panyapiwat Institute of Management 
 • May 2008 – 2016
  Chinese lecturer Faculty of Management Science, Silpakorn University
 • August 2016 – 2017
  Part-time teacher School of Humanities and Applied Arts, University of the Thai Chamber of Commerce
 • June – August 2016
  Part-time teacher Faculty of Liberal Arts, Panyapiwat Institute of Management
 • June 2016
  Interpreter for MOU issue between Faculty of Management Science, Silpakorn University and Qingdao Technological University, Qindao College , People’s Republic of China, National Kaoshiung University of Hospitality and Tourism and Mingchuan University, Republic of China (Taiwan)
 • May 2016
  Part-time teacher Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology,  Silpakorn University
 • February - March 2014
  Guest Lecturer, teaching Chinese Conversation for the staffs of Dusit Thani Hotel, Huahin

วิดีโอแนะนำตัว

Thai Version

Chinese Version

 

คอร์สที่สอน