ไตรทิพย์สุดา เสนาธรรม (ตันหยง)

ตันหยง

ไตรทิพย์สุดา เสนาธรรม (ตันหยง)

ภาษาจีน, ภาษาเยอรมัน

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาจีน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ ภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอน
- ประสบการณ์การสอนภาษาเยอรมัน และภาษาจีนมากกว่า 4 ปี
- เป็นติวเตอร์ภาษาที่สถาบันแห่งหนึ่ง
- ปัจจุบัน เป็นติวเตอร์อิสระสอนภาษาเยอรมัน และภาษาจีน
- สามารถติวได้ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงติวสอบ

สไตล์การสอน
- เน้นเข้าใจ ใช้ได้จริง
- เป็นกันเอง

คอร์สที่สอน