ทิพยรัตน์ อินต๊ะวงค์ (ปิ่น)

ปิ่น

ทิพยรัตน์ อินต๊ะวงค์ (ปิ่น)

ภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คบ. 5 ปี
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
- มหาวิทยาลัยราภัฏสวนสุนันทา

ประสบการณ์สอน
- เคยสอนระดับประถมศึกษา ( ป.3-6 ) มาตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์พื้นฐาน

สไตล์การสอน
- สร้างบรรยากาศให้เข้ากับผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ตึงเครียดจนเกินไป สนุกไปกับบทเรียนที่ได้เรียน

- สอนออนไลน์ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สนุกไปกับกิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

คอร์สที่สอน