ธนัยนันท์ ทับทิมศรี (แจม )

แจม

ธนัยนันท์ ทับทิมศรี (แจม )

ชีววิทยา/PAT/9 วิชาสามัญ

ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
- กำลังจะสำเร็จการศึกษาด้วย เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอน
- ได้รับเชิญเพื่อสอน สอวน. ชีววิทยา 3 ปี ตามโรงเรียนมัธยม
- สอนชีววิทยานักเรียน ม.4-6 เป็นเวลา 4 ปี ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม เช่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เป็นต้น

ผลงานที่่ผ่านมา

- ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลงานตอบปัญหาสุขภาพและพระราชประวัติพระบิดา (จัดโดยคณะแพทย์ จุฬาฯ)
- ได้รับรางวัล Outstanding student on making top scores in Invertebrate Zoology of the academic year 2018
  จากหน่วยวิจัยซิสเต็มมาติกของสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยากรผู้บรรยายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองประธานจัดค่ายชีววิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14
- ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ชีววิทยา 2558
- ผู้มีคะแนนสูงสุดของโรงเรียนในการสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา 2559
- ผู้มีคะแนนสูงสุดในรายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกภาคเรียน

คอร์สที่สอน