พัณณ์ธิตา ธนะสมบัติรัตน์ (อ๊ะ)

อ๊ะ

พัณณ์ธิตา ธนะสมบัติรัตน์ (อ๊ะ)

Mathermatic,Algrebra,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์

การศึกษา :  ประถมศึกษา : โรงเรียนสกุลศึกษา
                มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนปากช่อง ห้อง Gifted
                มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนปากช่อง ห้อง Gifted
ปัจจุบันศึกษาอยู่ : วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์สอน : 

สอนฟิสิกส์ ม.4 
สอนคณิตศาสตร์ ม.5 
สอนติวเข้าคณิต ม.4 
สอนติวเข้าวิทย์ ม.1 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน