9 วิชาสามัญ

คณิตศาสตร์ 1 (9 วิชาสามัญ)

รายละเอียดคอร์ส

คณิตศาสตร์ 1 (9 วิชาสามัญ)

เนื้อหา

 1. ระบบจำนวนจริง
 • จำนวนเต็ม  การหารและขั้นตอนการหาร ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • จำนวนจริง  การแก้สมการ และอสมการของพหุนามตัวแปรเดียว และในรูปค่าสัมบูรณ์
 • จำนวนเชิงซ้อน  การดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน, จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการหารากที่ n,
  การแก้สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อน
 1. เรขาคณิต
 • เรขาคณิตวิเคราะห์  เส้นตรง วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา
 • เวกเตอร์  เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ, การบวก ลบ การคูณเชิงสเกลาร์ และการคูณเชิงเวกเตอร์
 • ตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และฟังก์ชันผกผัน, สมการตรีโกณมิติ, กฎของโคไซน์ และไซน์
 1. พีชคณิต
 • เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ สมบัติของเมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์, การดำเนินการตามแถว,
  การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์และการแก้ระบบสมการ
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ, สมบัติของเลขยกกำลัง
  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล, สมการ และอสมการเอกซ์โพเนนเชียล
 • ฟังก์ชันลอการิทึม  ลอการิทึม และสมบัติของลอการิทึม, ฟังก์ชันลอการิทึม, สมการและอสมการลอการิทึม
 1. ความน่าจะเป็นและสถิติ
 • ความน่าสนใจ  วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่, ทฤษฎีบททวินาม, ความน่าจะเป็น และกฎพื้นฐานที่สำคัญ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งที่และการวัดการกระจายของข้อมูล
  ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และการกระจายของข้อมูล
 • การแจกแจงปกติ  ค่ามาตรฐาน, การแจกแจงปกติ และเส้นโค้งปกติ
 1. แคลคูลัส
 • ลำดับและอนุกรม  การลู่เข้าของลำดับและอนุกรม
 • ลิมิต  ลิมิต และความต่อเนื่อง
 • อนุพันธ์  อนุพันธ์ และสมบัติของอนุพันธ์ ความชัน, อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ, การประยุกต์
 • ปริพันธ์  ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต, การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
 1. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ข้อมูลคอร์ส

 • ราคาเริ่มต้น: 12,750.00 บาท
 • อายุคอร์ส: 3 เดือน
 • วันที่เรียน:
 • เวลา: -
 • จำนวนชั่วโมงเริ่มต้น: 15.00 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:4.50

5 Stars20
4 Stars20
3 Stars0
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"