สังคม

สังคม ระดับชั้นป.6

รายละเอียดคอร์ส

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)

เนื้อหา

***สามารถเปลี่ยนแปลง เนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้เรียน ศึกษาอยู่***

บทที่ 1 พระพุทธ
บทที่ 2 พระธรรม
บทที่ 3 พระสงฆ์
บทที่ 4 การปฏิบัติตนดี
บทที่ 5 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
บทที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
บทที่ 7 วัฒนธรรมในสังคมไทย
บทที่ 9 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
บทที่ 10 วิธีการทางประวัติศาสตร์
บทที่ 11 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 12 ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
บทที่ 13 ประเทศของเรา
บทที่ 14 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**เนื้อหาข้างต้นเป็นไปตามหลักสูตร สสวท. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน**

ข้อมูลคอร์ส

  • ราคาเริ่มต้น: 3,800.00 บาท
  • อายุคอร์ส: 3 เดือน
  • วันที่เรียน:
  • เวลา: -
  • จำนวนชั่วโมงเริ่มต้น: 10.00 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:3.00

5 Stars0
4 Stars0
3 Stars40
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"