ชีววิทยา

ชีววิทยา ระดับชั้น ม.4 (เทอม 1)

รายละเอียดคอร์ส

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)

เนื้อหา

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา

บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร
— 1.1.1 สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์
— 1.1.2 สิ่งมีชีวิตต้องการสารอาหารและพลังงาน
— 1.1.3 สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต มีอายุขัยและขนาดจำกัด
— 1.1.4 สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
— 1.1.5 สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
— 1.1.6 สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจำเพาะ
— 1.1.7 สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบ
1.2 ชีววิทยาคืออะไร
1.3 ชีววิทยากับการดำ รงชีวิต
1.4 ชีวจริยธรรม

บทที่ 2 การศึกษาชีววิทยา

2.1 การศึกษาชีววิทยา
— 2.1.1 การตั้งสมมติฐาน
— 2.1.2 การตรวจสอบสมมติฐาน
— 2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
— 2.1.4 การสรุปผลการทดลอง
2.2 กล้องจุลทรรศน์
— กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
— กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

บทที่ 3 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

3.1 สารอนินทรีย์
— 3.1.1 นํ้า
— 3.1.2 แร่ธาตุ
3.2 สารอินทรีย์
— 3.2.1 คาร์โบไฮเดรต
— 3.2.2 โปรตีน
— 3.2.3 ลิพิด
— 3.2.4 กรดนิวคลีอิก
— 3.2.5 วิตามิน
3.3 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

4.1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
4.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
— 4.2.1 นิวเคลียส
— 4.2.2 ไซโทพลาซึม
— 4.2.3 ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์
4.3 การรักษาดุลยภาพของเซลล์
— 4.3.1 การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
— 4.3.2 การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
4.4 การสื่อสารระหว่างเซลล์
4.5 การแบ่งเซลล์
— 4.5.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
— 4.5.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
4.6 การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์
4.7 เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบของร่างกาย

หน่วยที่ 2 การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และสัตว์

บทที่ 5 ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน

5.1 อาหารและการย่อยอาหาร
— 5.1.1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์
— 5.1.2 การย่อยอาหารของสัตว์
— 5.1.3 การย่อยอาหารของคน
5.2 การสลายสารอาหารระดับเซลล์
— 5.2.1 การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน
— 5.2.2 การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน

ข้อมูลคอร์ส

  • ราคาคอร์ส: 7,000 บาท
  • อายุคอร์ส: 3 เดือน
  • วันที่เรียน:
  • เวลา: -
  • จำนวนชั่วโมง: 20 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:3.00

5 Stars0
4 Stars0
3 Stars40
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"