วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1

รายละเอียดคอร์ส

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)

เนื้อหา

***สามารถเปลี่ยนแปลง เนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้เรียน ศึกษาอยู่***

หน่วยที่ 1 : เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
- ความสำคัญและความหมายของวทิยาศาสตร์
- กระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 : สารบริสุทธิ์
บทที่ 1 สมบัติของสารบริสุทธิ์
            1.1 จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
            1.2 ความหนาแน่น
บทที่ 2 การจำแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์
            2.1 การจำแนกสารบริสุทธิ์
            2.2 โครงสร้างอะตอม
            2.3 การจำแนกธาตุและการใช้ประโยชน์
หน่วยที่ 3 : หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 1 เซลล์
            1.1 การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรคน์
            1.2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
บทที่ 2 การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
            2.1 การแพร่
            2.2 ออสโมซิส
หน่วยที่ 4 : การดำรงชีวิตของพืช
บทที่ 1 การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชดอก
            1.1 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอก
            1.2 การขยายพันธุ์พืชดอก
บทที่ 2 การสังเคราะห์ด้วยแสง
            2.1 ปัจจัยและผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสง
บทที่ 3 การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารของพืช
            3.1 ธาตุอาหารของพืช
            3.2 การลำเลียงในพืช

 

**เนื้อหาข้างต้นเป็นไปตามหลักสูตร สสวท. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน**

ข้อมูลคอร์ส

  • ราคาเริ่มต้น: 4,500.00 บาท
  • อายุคอร์ส: 3 เดือน
  • วันที่เรียน:
  • เวลา: 00:00:00 - 00:00:00
  • จำนวนชั่วโมงเริ่มต้น: 10.00 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:1.50

5 Stars0
4 Stars0
3 Stars0
2 Stars20
1 Star20

ตารางเรียน

Mon 26/10/2020

  • 13.00 - 14.30 (1:30 ชั่วโมง) ว่าง

Tue 27/10/2020

  • 13.00 - 14.30 (1:30 ชั่วโมง) ว่าง

Wed 28/10/2020

  • 16.00 - 17.30 (1:30 ชั่วโมง) ว่าง

Thu 29/10/2020

  • 13.00 - 14.30 (1:30 ชั่วโมง) ว่าง

หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"