คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (เทอม 2)

รายละเอียดคอร์ส

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน)

เนื้อหา

***สามารถเปลี่ยนแปลง เนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้เรียน ศึกษาอยู่***

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทที่ 1 สถิติและข้อมูล

 1. ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ
 2. ความหมายของสถิติ
 3. สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน
 4. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

 1. การแจกแจงข้อมูลความถี่
 • การแจกแจงความถี่สะสม
 • การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์
 • การแจกแจงความถี่สะสัมสัมพัทธ์
 1. การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ
 • ฮิสโทแกรม
 • แผนภาพต้น ใบ
 1. การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
 • เปอร์เซ็นไทล์
 • การหาเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
 1. การวัดค่ากลางของข้อมูล
 • ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
 • ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก
 • ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
 • การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่แจกแจงความถี่
 • มัธยฐาน
 • ฐานนิยม
 • ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ
 1. การวัดการกระจายของข้อมูล
 • พิสัย
 • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่, ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล

**เนื้อหาข้างต้นเป็นไปตามหลักสูตร สสวท. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน**

ข้อมูลคอร์ส

 • ราคาคอร์ส: 14,400 บาท
 • อายุคอร์ส: 3 เดือน
 • วันที่เรียน:
 • เวลา: -
 • จำนวนชั่วโมง: 20 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:3.00

5 Stars0
4 Stars0
3 Stars40
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"