GAT

ภาษาอังกฤษ (GAT)

รายละเอียดคอร์ส

ภาษาอังกฤษ (GAT)

เนื้อหา

1. Speaking and Conversation

2. Vocabulary

3. Structure and Writing

4. Reading Comprehension

ข้อมูลคอร์ส

  • ราคาเริ่มต้น: 12,750.00 บาท
  • อายุคอร์ส: 3 เดือน
  • วันที่เรียน:
  • เวลา: -
  • จำนวนชั่วโมงเริ่มต้น: 15.00 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:3.00

5 Stars0
4 Stars0
3 Stars40
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน


หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"